За нас

Фондация „Център за модернизиране на политики” е създадена през 1999. Работи за повишаването на капацитета и обмяната на опит на институциите и гражданските организации. Предоставя експертиза при оценка на рисковете, планирането и управлението на проекти и информационни кампании. Организацията работи в сферата на правата на човека, социалното и икономическо развитие, управление на обществения сектор, образованието, науката, културата и технологиите.

Фондация „Медийна демокрация“ е основана през 2007 г. Нейната главна цел е да съдейства за демократичното функциониране на медийната среда в България. В мисията на фондацията е залегнало убеждението, че прозрачността и осигуряването на критическа перспектива към явленията в медийната сфера са основни предпоставки за развитието на демократична публичност. Ето защо водещите дейности на фондацията са насочени към:

•    изграждане на независим и ефективен мониторинг на българската медийна среда;
•    диагностициране на ключови проблеми на публичността и иницииране на обществени дебати;
•    насърчаване на граждански акции в сътрудничество с български и чуждестранни институции в медийната сфера;
•    стимулиране на самокритичността на българските медии.

Facebook icon
Twitter icon