Как да получим достъп до информация? - пето издание

10.02.2016

Текстът на наръчника на Програма Достъп до Иинформация е актуализиран в съответствие с промените в Закона за достъп до обществена информация, приети в края 2015 г. Включени са две нови секции - “Каква информация задължените субекти трябва да публикуват в интернет?” и “Повторно използване на информация от обществения сектор”.

Преиздаването на наръчника се осъществява в рамките на проект „Увеличаване капацитета на неправителствените организации при търсене на обществена информация“ с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg)

 

Facebook icon
Twitter icon